Polityka prywatności

W lisieogony.com dbamy o to, aby Twoje dane były w 100% bezpieczne.

W tym dokumencie przedstawiamy m.in. najważniejsze informacje, na temat

tego w jaki sposób przetwarzamy informacje, które nam przekazujesz.

Wszystkie zbierane przez nas dane są niezbędne do sprawnej realizacji i

obsługi Twojego zamówienia.

Jeżeli masz pytania dotyczące ochrony danych osobowych lub Polityki Prywatności

zapraszamy do kontaktu: info@lisieogony.com

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

i Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem danych jest JACEK KOTLEWSKI „MO” BIŻUTERIA, ul.

Śląska 33, 97-500 Radomsko, NIP: 772-178-68-04, REGON: 590570192

2. Podstawę przetwarzania moich danych stanowi wyrażona przeze mnie

dobrowolna, świadoma, konkretna i jednoznaczna zgoda.

3. Moje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w

Polityce Prywatności oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(dalej: „RODO”).

4. Moje dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby realizacji na moją

rzecz celów wskazanych w wyrażonej przeze mnie zgodzie.

5. Dane, których dotyczy zgoda nie będą udostępniane innym podmiotom, niż

wymaga tego realizacja celu, na który została wyrażona zgoda.

6. W przypadku zaistnienia potrzeby przekazania danych osobowych do państw

znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („państwa

trzecie”), przed przekazaniem danych użytkownika Decority Piotr Słowik

upewni się, że odbiorca danych zapewni odpowiednią ochronę praw

użytkownika oraz odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, to znaczy

spełniający wymogi wynikające z prawa Unii Europejskiej.

7. Dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, których dotyczy

zgoda.

8. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne.

9. Jestem uprawniony/a do żądania od administratora dostępu do moich danych

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia

danych.

10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony

danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania moich danych

osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11. Jestem uprawniony/a do cofnięcia wyrażonej przeze mnie zgody w dowolnym

momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1) Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług

świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki

przesyłania informacji handlowej, zasady Polityki Prywatności i przetwarzania

danych osobowych oraz postępowania z plikami „cookies”.

2) Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

a) Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca

2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),

b) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń

informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie,

a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą

właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa

telekomunikacyjnego,

c) Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje

przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na

indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym

dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa

telekomunikacyjnego,

d) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym

urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe,

umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu

transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę

elektroniczną,

e) Usługodawca – JACEK KOTLEWSKI „MO” BIŻUTERIA, ul. Śląska 33,

97-500 Radomsko, NIP: 772-178-68-04, REGON: 590570192

f) Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną

umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do

przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który

zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej

określonych.

3) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu przy

uruchamianiu usługi, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu

bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

1) Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez:

a) Umożliwienie dostępu do treści oraz założenie i korzystanie z konta w sklepie

internetowym lisieogony.com działającym pod adresem: www.lisieogony.com,

umożliwiającym składanie zamówień na oferowane produkty

b) Umożliwienie subskrypcji tematycznych newsletterów zawierających m.in.

odnośniki do artykułów udostępnianych na stronie sklepu lisieogony.com

c) Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter,

notyfikacje push, powiadomienia SMS).

Rozdział 3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1) Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach

określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została

złożona i przyjęta przez Usługobiorcę, a także w odrębnych regulaminach, które

mogą dotyczyć określonych usług lub produktów.

2) Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Usługobiorca zobowiązany jest do niedostarczania przez lub do systemów

teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:

a) Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów

teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub

pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) O charakterze bezprawnym: naruszających dobra osób trzecich, ogólnie

przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi

przepisami prawa.

3) Usługodawca zapewnia ciągły dostęp do świadczonych usług z tym, że

zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu

teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie

Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania

będzie publikowany na stronach WWW Usługodawcy przed rozpoczęciem prac.

4) W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub

stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego

zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego

powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu

przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

5) Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia

usług przez Usługodawcę oraz do informacji o szczególnych zagrożeniach

związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i

celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi,

wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym

posługuje się usługobiorca, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/

lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.

6) Świadczenie usług określonych niniejszym Regulaminem jest nieodpłatne, z

tym zastrzeżeniem, że Usługobiorca ponosi koszty nabywania produktów lub ich

dostawy, na warunkach i zgodnie z właściwym regulaminem oraz cennikiem Sklepu

Internetowego lisieogony.com

Rozdział 4

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1) Do zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną dochodzi

poprzez jedną z nw. czynności:

a) Rejestrację oraz korzystanie z konta w Sklepie Internetowym lisieogony.com

b) Rejestrację (lub złożenie zamówienia na produkt bez rejestracji) w Sklepie

Internetowym lisieogony.com

c) Subskrypcję newslettera Usługodawcy lub innego narzędzia służącego

przekazywaniu zamówionych informacji.

2) Usługobiorca, z wyłączeniem realizacji zamówień produktów może w każdej

chwili zrezygnować z korzystania z usług i dokonać zmiany swoich ustawień,

samodzielnie lub poprzez bezpośredni kontakt z Usługodawcą pocztą elektroniczną

lub telefonicznie.

3) Wszelkie kwestie związane z odstąpieniem od umowy lub rezygnacją z

zamówień realizowanych za pomocą Sklepu Internetowego lisieogony.com reguluje

regulamin Sklepu.

Rozdział 5

Informacje Handlowe

1) Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli

Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności

udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny lub numer telefonu.

2) Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji

handlowych za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt

pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

3) Rezygnacja, o której mowa w pkt. 2 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy

o świadczeniu usługi drogą elektroniczną w formie wysyłki informacji handlowych.

Rozdział 6

Polityka Prywatności i przetwarzanie danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca:

JACEK KOTLEWSKI „MO” BIŻUTERIA, ul. Śląska 33, 97-500 Radomsko, NIP:

772-178-68-04, REGON: 590570192

2) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w

Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą

elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.

3) Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich

przetwarzanie następuje:

a) W celu realizacji przepisów prawa,

b) W celu realizacji umowy w tym w szczególności przygotowania wysyłki

zamówionych produktów,

c) Na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym

mowa w ustępie:

a) 3 punkt 1 jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych

w celu działania zgodnego z prawem;

b) 3 punkt 2 jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych

do wypełnienia postanowień umowy;

c) 3 punkt 3 umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w

przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów

realizowanych przez Usługodawcę albo występuje świadoma zgoda użytkownika

systemu

5) Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także

udostępnione:

a) Odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie

odpowiednich przepisów prawa

b) Innym podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa

oraz w celu odpowiedniego wypełniania postanowień umowy i prawidłowej realizacji

zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lisieogony.com

6) Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne

zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez

użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim

lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie

danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

7) Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy

niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku

prawnego między nimi:

a) imion i nazwisk,

b) adresów zamieszkania,

c) adresów korespondencyjnych,

d) adresów e-mail,

e) numerów telefonów,

f) loginów,

g) adresów IP.

9) W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą,

usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość

świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

10) Usługodawca wyróżnia i oznacza spośród danych, o których mowa powyżej,

dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

11) Użytkownikom systemu przysługuje prawo:

a) Dostępu do swoich danych osobowych,

b) Prawo uzupełnienia oraz aktualizacji treści danych,

c) Żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych

osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne,

nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

d) Sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach

przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się

one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

e) Wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 7

Polityka prywatności - Pliki „cookies”

1) Cookies („ciasteczka”) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez

serwer WWW i zapisywane po stronie Usługobiorcy - użytkownika (zazwyczaj na

twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie

informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

2) Usługodawca przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

a) Utrzymania sesji zalogowanego użytkownika, co sprawia, że nie musi on na

każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła,

b) Przechowywania (dla danego użytkownika) w sklepie Internetowym

produktów w koszyku

c) Tworzenia statystyk,

d) Prezentacji treści i reklam internetowych o tematyce najbardziej zbliżonej do

zainteresowań użytkownika,

e) Zabezpieczania ankiet internetowych przed wielokrotnym głosowaniem przez

te same osoby.

f) Istnieje możliwość wyłączenia możliwości przechowywania plików „cookies” w

ustawieniach przeglądarki. Taka konfiguracja może jednak utrudnić Użytkownikowi

możliwość korzystania ze sklepu Internetowego lisieogony.com

g) Korzystanie ze sklepu Internetowego Usługodawcy bez zmiany ustawień

dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.